12 min lesetid
Sist oppdatert: 23 oktober 2023

Alt du trenger å vite om kausjonist for lån

Mange er avhengig av kausjonist for å komme seg inn på boligmarkedet. Kanskje skal du stille som kausjonist? Eller kanskje du lurer på om du kan få lån med kausjonist? Det er mange spørsmål som melder seg, og vi skal prøve å gi deg svar.
Fyll ut låneskjema

Helt grunnleggende, hva er kausjon? Det er at noen fungerer som en garantist for banken. Garantien går ut på at de kan betale hele eller deler av lånet, dersom låntakere selv ikke er i stand til det. 

Så for å svare på “hva er kausjonist?”. Så er det altså betegnelse på personen med kausjonsansvar. Altså stiller garanti for at lånet blir betalt hvis låntaker misligholder.

Det er flere former for kausjon, men den vanligste er det som kalles realkausjon. Da stiller en realkausjonist pant i bolig som de selv eier. Dette er da en tilleggssikkerhet for banken.

Kausjon skiller seg fra det å være medlåntaker på lånet. Da man står som en likeverdig låntaker, og er ansvarlig for hele lånet. 

Mens en kausjonist ikke er ansvarlig for lånet før det blir mislighold. Man kan velge å stille sikkerhet for lånet eller deler av det.

Ulike former for kausjon

Når man snakker om kausjon, finnes det flere måter man kan kausjonere på.

I utgangspunktet er en kausjon en såkalt simpel kausjon, med mindre det har blitt avtalt noe annet. Du kan lese mer om de ulike kausjonsformene under.

Realkausjon

Når man er realkausjonist, stiller man egen fast eiendom som sikkerhet. For eksempel egen bolig eller hytte. 

Banken har ikke rett til å kreve at du betaler noe dersom låntakeren misligholder lånet, men de kan tvangsselge det som er tatt pant i.

Kausjoner varer gjerne noen år. Som realkausjonist bør du vurdere om du har noen egne planer som kan hindres av at det er tatt pant i boligen.

For eksempel om du skal flytte selv, eller trenger den ledige sikkerheten i boligen til å ta opp mer i lån. For eksempel for å pusse opp eller kjøpe fritidseiendom.

Simpel kausjon

Ved simpel kausjon står kausjonisten kun for låntakerens manglende betalingsevne. 

Det vil si at långiver ikke kan kreve kausjonist for penger før det er tatt rettslige skritt mot låntaker for å konstatere at det er manglende betalingsevne.

Denne formen for kausjon er ikke noe bankene i praksis benytter seg av lenger.

Selvskyldnerkausjon

Ved selvskyldnerkausjon kan långiver kreve betaling av kausjonisten med en gang lånet er misligholdt.

Altså innebærer selvskyldnerkausjon ikke bare manglende betalingsevne, men også manglende betalingsvilje.

Slik kausjon brukes i bedriftsengasjementer. Slik at om bedriftens lån blir misligholdt, er det kausjonisten(e) som overtar gjelda.

Medlåntaker

Å være medlåntaker er annerledes enn kausjon ved at man har ansvar for lånet på lik linje sammen med låntaker. Dette er altså et større ansvar enn kausjonsansvaret.

Det kan være et alternativ til kausjonsavtalen, men du bør kjenne til hvilke krav og regler som finnes. Du kan lese mer om å være medlåntaker i vår artikkel.

Hvem kan være kausjonist?

I utgangspunktet er det ikke noen kausjonist-regler som sier noe om hvem kan være kausjonisten og ikke. Men det pleier som regel å være nær familie, særlig foreldre som kausjonerer for barna.

Når det er sagt, er det å kausjonere for gjelden til noen en juridisk bindende avtale. Derfor bør kausjonisten med sikkerhet vite hva de begir seg ut på, og dessuten ha penger nok til å betale dersom banken skulle kreve det.

Derfor må det finnes tillit mellom låntakeren og den som står for kausjonen, om at låntakeren er en sikker betaler.

Kausjonsavtalen er en stor forpliktelse, og det er kanskje derfor det er mest vanlig at det er de aller nærmeste som ender opp med å kausjonere.

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist - egenkapital?

Hvor mye man kan låne avhenger av flere faktorer knyttet til din økonomi. En regel er for eksempel at man ikke kan ha samlet lån mer enn fem ganger sin egen inntekt. I tillegg må økonomien til låntaker tåle en renteøkning på tre prosent, og minst 7 prosent i rente.

Det vil si at etter du har ganget årsinntekten din med fem, må du trekke fra gjelda di. Det kan være snakk om studielån, billån og forbrukslån. Kredittramme på kredittkort telles også, selv om man ikke har brukt kortet.

Bankene har en kvote som gir de lov til å lempe på noen av kravene. Men det må være forsvarlig å låne ut penger til deg. For eksempel om man ser at du allerede betaler en høy husleie, og at et lån ikke vil utgjøre stor forskjell på utgiftene dine.

I utgangspunktet er egenkapitalkravet på 15 prosent av totalprisen for boligen. Hvis det er en leilighet med fellesgjeld, må dette regnes med.

Kausjonisten kan være et alternativ til egenkapital, dersom vedkommende har tilstrekkelig sikkerhet å stille. Dermed må den som skal stille som kausjonist være villig til, og ha muligheten til, å betale den delen av lånet som man har stilt garanti for.

Trenger du hjelp til boliglån?
Få hjelp av våre dyktige rådgivere til å finne de beste låneløsningene for deg. Helt gratis og uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Stille som kausjonist boliglån - regler

Kausjonsavtalen innebærer at långiver kan kreve at den med kausjonsansvar må betale for den delen av lånet de stiller sikkerhet for. Hvis det ikke blir betalt, kan banken selge boligen.

Det er viktig å merke seg at avdragsfrihet, hvor man avtaler med banken at man kun har ansvar for renter på lånet blir betalt innen en avtalt periode, ikke regnes som utelatt betaling. Altså mislighold av lån.

Før man vurderer å kausjonere, les nøye gjennom krav og regler i avtalen. I tillegg til kausjonistens ansvar.

Man kan nemlig ikke trekke seg fra en kausjonsavtale etter den er inngått. Avtalen har en makstid på ti år, med unntak av når man er realkausjonist.

Som regel vil banken også ta pant i boligen som låntaker kjøper, som også vil gi kausjonisten sikkerhet. Men ved prisfall på boligmarked kan redusere den sikkerheten.

Lån med kausjonist - betalingsanmerkninger

En kausjonist kan hjelpe deg å få nok tilleggssikkerhet dersom du ikke har tilstrekkelig sikkerhet i egen bolig.

Da kan du få ryddet opp i gjelden med et omstartslån. Dette er et lån tiltenkt deg med mye ugunstig gjeld, og man kan få det selv om man har betalingsanmerkning eller inkasso. Forutsetningen for å få et omstartslån er at du må eie en bolig og kunne stille tilstrekkelig sikkerhet for lånet i boligen.

Det å stille som realkausjonist, innebærer at kausjonisten stiller med pant i egen eiendom. 

Noe som er viktig å huske på, er at kausjonsansvaret er ikke noe man bør ta lett på, da man kan bli stilt til ansvar for store summer. Derfor bør tillit i forhold mellom kausjonisten og låntaker være godt tilstede.

Skal du stille som kausjonist?

I de aller fleste tilfeller går det bra, og banken trenger ikke kreve penger fra kausjonisten. At låntaker har noen som kan kausjonere, lemper ikke på kravet om at de må kunne betjene lånet.

Som nevnt kan man ikke låne mer enn fem ganger sin egen årsinntekt. I tillegg må låntaker sin økonomi tåle en renteøkning på tre prosent, og en rente på minst sju prosent. Kausjon er altså en form for sikkerhet for lånet, i likhet med egenkapital og pant i egen fast eiendom.

Dessuten, for at banken kan kreve penger av kausjonisten, må de ha allerede ha tatt rettslige skritt mot låntaker. Finnes det tvangsgrunnlag for utlegg, kan det rettes krav til kausjonist dersom låntakeren ikke betaler.

Penger som banken har krevd utbetalt av kausjonisten, kan man kreve tilbakebetalt fra låntaker.

Igjen så handler det om tillit mellom kausjonisten og låntakeren. Selv om det skal mye til for at banken sender krav til den som kausjonerer, kan det fortsatt oppstå konflikter privat når dette skjer. 

Det kan være vanskelig for selv nære relasjoner. Det kan brått oppstå endringer i ens økonomi som gjør det vanskelig å betale, og som kan stille folk i vanskelige og ubehagelige situasjoner det er vanskelig å gå videre fra. 

Dette har du krav på å få vite som kausjonist

Så snart som mulig skal långiver gi deg en skriftlig kopi av låneavtalen. Det er en rekke ting du har krav på å få vite om både før du inngår kausjonsavtalen og etter den er inngått.

For eksempel skal du frarådes fra å inngå kausjonsavtalen om det er forhold som gjelder deg og din økonomi tilsier at du bør avstå. Du skal også opplyses om låntaker har blitt frarådet fra å ta lånet.

Hvis det viser seg at långiver ikke har opplyst om det de skal, kan kausjonsansvaret bli redusert. Selv om du skal få opplyst om endringer, er det likevel viktig for kausjonist å holde seg løpende oppdatert via kontakt med både låntaker og långiver.

Under har vi hentet en rekke punkter fra Finansportalen, som er en tjeneste fra Forbrukerrådet, om rettigheter og plikter du har som kausjonist.

Før du inngår kausjonsavtalen

 • Du har krav på å få beskjed og opplysninger om risiko tilknyttet kausjonsavtalen fra banken.
 • Dersom låntaker misligholder lånet i mer enn to måneder, har du som kausjonist krav på å få beskjed om dette.
 • Hvilke lån og kreditter du skal kausjonere for, størrelsen på kausjonskravet og om du skal ha ansvar for renter og andre kostnader ved mislighold.
 • Om det er en forutsetning å ha tegnet gjeldsforsikring, og hvilke vilkår for gjeldsforsikring som må være tilstede.
 • Pant og annen sikkerhet som låntaker eller tredjeperson har stilt. Eller som det er forutsatt at er stilt.
 • Pant som skal utnyttes før kausjonsansvaret ditt blir aktuelt.
 • Om kausjonen gjelder eldre gjeld, og om denne er mislighold. Og andre forhold du har krav på å bli opplyst om i samsvar med god tro og redelighet.

Krav til kausjonsavtalen

 • Det er et krav om at avtalen må være skriftlig og inneholde opplysninger om kausjonsbeløpet for å være bindende.
 • Långiver må gi et skriftlig eksemplar av kausjonsavtalen til kausjonisten.
 • Vilkår som ikke er med i avtalen er ikke bindende, med mindre långiver godtgjør at kausjonist har uttrykkelig vedtatt vilkåret.
 • Kausjonsavtalen skal også inneholde de fleste av opplysningene du har plikt på å få før avtalen er inngått. I tillegg til opplysninger om at man kan klage inn eventuelle tvister hos Bankklagenemda.

Under kausjonsforholdet

 • Man skal bli varslet om pant eller annen sikkerhet har falt bort, eller ikke blitt stilt som forutsatt ved inngåelse av kausjonsavtale. Hvis dette faller bort vil situasjonen som kausjonist kunne påvirkes.
 • Hvis låntaker misligholder lånet i mer enn to måneder, og det er grunn til å frykte for manglende betalingsevne. Dette, og den videre utviklingen i låneforholdet, skal du varsles skriftlig om.
 • Hver gang det gjøres en avtale om utsettelse av betaling av avdrag eller renter utover tre måneder.
 • Du skal varsles med en gang det åpnes for gjeldsforhandling eller konkurs hos låntaker.
 • Du har rett til å kreve opplysninger om størrelsen på beløpet du har stilt sikkerhet for. I tillegg til opplysninger om renter og gebyrer.
 • Dersom gjeldsforsikring bortfaller. En slik forsikring kan sørge for at gjelden blir helt eller delvis slettet ved død, varig medisinsk invaliditet eller varig arbeidsuførhet. Med gjeldsforsikringen vil kausjonsansvaret bortfalle i de tilfeller den gjelder. Hvis forsikringen var forutsatt ved avtaleinngåelsen og den ikke har blitt tegnet, har du rett til beskjed. Eller senere forhold som gjør at dekningen vesentlig endres eller at den faller bort.

Endringer i kausjonsforholdet

 • Långiveren kan ikke gjøre endringer i avtalen uten kausjonistens samtykke. Ved ønske om endringer må det opplyses i hvilken betydning endringene vil ha, og man må få laget en ny kausjonsavtale.
 • Långiveren kan ikke frigi panten eller annen sikkerhet som ble stilt eller forutsatt da avtalen ble inngått. Unntak er når det stilles annen sikkerhet som er minst like god, eller at det å frigi ikke har betydning eller begrenset betydning for kausjonistens stilling.
 • Skulle panten likevel frigis er man ikke lenger bundet av kausjonsavtalen, med mindre man ønsker det.

Reduksjon, bortfall og innfrielse av kausjonsansvaret

 • Når låntakeren betaler ned renter og avdrag på lånet, reduseres kausjonsansvaret. Hvis man kun kausjonerer for hovedstolen av lånet, som vil si gjenstående lån uten påløpte renter, har ikke betaling av renter noe å si for kausjonsansvaret.
 • Reduksjonen av ansvaret går i takt med den avtalte nedbetalingen. Noe som vil si at hvis långiveren gir betalingsutsettelse, reduseres kausjonsansvaret, med mindre man har gitt samtykke for utvidelse av kausjonsansvar som følge av en utvidelse. Med avtalt utsettelse gjelder naturligvis ikke mislighold, og det har man som kausjonist krav på varsel om.
 • Hvis låntakeren misligholder lånet, eller man regner med at mislighold vil oppstå, kan kausjonisten innfri kausjonsansvaret uten at banken har bedt om det. Det vil si at man betaler det som misligholdes uoppfordret.
 • Kausjonen har en ansvarstid som begrenser seg til ti år fra inngåelse av avtalen. Den begrenser seg til fem år dersom det gjelder kassakreditt, andre former for rammekreditt og lån uten fastsatt tilbakebetalingstidspunkt. For realkausjon er det ikke tidsbegrensninger på ansvarstiden.
 • Om en gjeldsforsikring inntrer, reduseres kausjonsansvaret som om låntakeren selv skulle betalt.

Når blir kausjonistens ansvar aktualisert?

Som Finansportalen nevner, så vil kausjonistens ansvar i de aller fleste tilfeller aldri bli aktualisert. Men plikten til å betale långiveren trer i kraft om en av disse situasjonene oppstår:

 • Långiver må ha tatt rettslige skritt mot låntakeren for å få tvangsgrunnlag, før de kan rette krav mot kausjonisten.
 • Finnes det tvangsgrunnlag for utlegg, kan kravene rettes mot kausjonist når det er begjært utlegg mot låntakeren.
 • Dersom låntakeren har stilt pant for gjelden, kan krav rettes mot kausjonist først tre måneder etter at långiveren har begjært tvangsdekning i pantet.
 • Åpnes en gjeldsforhandling hos låntakeren, kan krav rettes mot kausjonist etter gjeldsforhandlingsperioden har utløpt.
 • Blir boet til låntakeren tatt under konkursbehandling, eller at det åpnes gjeldsforhandling etter konkursloven, kan långiver straks rette krav mot deg.
 • Långiver skal sende skriftlige påkrav til kausjonist dersom en av situasjonene over inntreffer.
 • Kausjonisten har regressrett mot låntaker om man har måttet dekke noe av gjelden, selv om det banken ikke har krevd det. Det vil si at man kan kreve tilbake det man har betalt fra låntakeren.

Skal du søke boliglån med kausjonist?

Dersom du vurderer å søke boliglån hvor for eksempel en av foreldrene tar på seg kausjonsansvaret, kan vi hjelpe deg.

Tjenestetorget Finans er en låneagent som forhandler lån på vegne av deg. Tjenesten er helt gratis for deg, og lånetilbud du eventuelt mottar er uforpliktende.

Underveis får du hjelp av våre dyktige rådgivere, som kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha om lånet eller om kausjonsansvaret.

Vi har som målsetting å finne de beste løsningene for lån for deg, og du kan dessuten spare både tid og penger på at vi gjør mye av jobben for deg. 

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.