7 min lesetid
Sist oppdatert: 08 februar 2024

Samlivsbrudd med felles bolig

Det er mange vonde følelser knyttet rundt et samlivsbrudd, men det kan også oppstå mange spørsmål. Hva skjer eksempelvis med felles bolig ved samlivsbrudd?
Fyll ut låneskjema

Hva som skjer med boligen etter et samlivsbrudd avgjøres av hvilken status dere hadde før. Det vil si hvorvidt dere er gift eller samboere, eierforhold og kontrakter som foreligger.

Et ektepar har det som kalles ektefelleboet, som er alt de har opparbeidet seg etter de inngikk ekteskapet. Med unntak av arv en av partene har arvet alene. Om ikke annet er avtalt, så har hver ektefelle krav på halvparten av verdiene i ektefelleboet ved skilsmisse.

Det er litt annerledes for samboere, der deler man etter eiendomsgrensene. Enkelt handler det om at samboerene eier ting de har anskaffet selv, og anses som sameiere i eiendeler som er skaffet i fellesskap. Dermed vil eiendommen deles etter eierforholdet i skjøtet, som ofte er halvparten hver.

For å unngå konflikt ved et eventuelt samlivsbrudd, anbefales det å inngå en samboeravtale. De fleste vil nok være enig i at det er enklere å lage avtaler når man enda er glade i hverandre. 

Selv om det kanskje virker rart å planlegge for brudd når man tenker man skal dele resten av livet sammen, så er det heller en anerkjennelse av at det er en hel del som kan forandre seg. 

Slik kan samboeravtalen være med å sikre at kjærligheten dere hadde for den andre er der, om dere skulle glemme den selv.

Trenger du nytt boliglån?
Enten du skal kjøpe ut partneren eller kjøpe ny bolig alene, vi hjelper deg med å forhandle boliglån på vegne av deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Hvem har rett til å overta felles bolig ved samlivsbrudd – samboere

Som nevnt er utgangspunktet at man deler etter eierskap når man er i et samboerskap, og man har det som kalles avtalefrihet. Så hvordan kjøpe ut samboer? Det kommer an på hva man klarer å avtale. 

Likevel kan det finnes tilfeller hvor man ikke kommer frem til en avtale. I utgangspunktet er det ingen av partene som har rett til å overta den andre partens eierandel. Så om man ikke blir enig om hvem som skal få overta, er det gjerne slik at eiendommen skal selges på det åpne markedet.

For eksempel hvor en samboer kan overta den andres del av boligen, ved å betale en markedspris. Er man uenig om prisen kan det bli satt en skiftetakst som skal være tilnærmet markedspris.

Unntak er ved at en av partene dør, og man har felles barn. Da kan den gjenlevende ha rett til å arve fire ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Husk at man også arver gjeld om man velger å godta skifte av bo. 

Har man ikke felles barn har man altså ingen arverett som samboere. Dersom dere har hver deres part av en bolig, vil den avdødes eierpart i utgangspunktet gå til deres arvinger. Med mindre man har et testament hvor man tilgodeser hverandre.

Samboer kan også ha rett til å sitte i uskiftet bo, som vil si at man utsetter arveoppgjøret med samtykke fra arvingene.
For at man skal kunne ha rett til å overta boligen som er felles, må samboerne ha, hatt eller vente barn sammen. Mens for ektepar holder det å være gift. 

Det må også foreligge «sterke grunner» eller «særlige grunner», som det heter. Det kan eksempelvis være om en av partene har omsorgsrett og barnet har særlige behov for å bo i sitt vante miljø av hensyn til stabilitet og trygghet.

Det er lettere for en samboer å få bruksrett over boligen, enn å overta den. I et slikt tilfelle må samboeren med bruksrett betale en form for leie. Bruksrett kan man få selv om den andre parten har arvet boligen eller har odelsrett, men å overta boligen er ikke mulig.

Hvem har rett til å overta boligen ved skilsmisse – fordeling bolig

Som ektepar er huskeregelen at alt man tar med inn i ekteskapet eier man selv, mens alt som blir ervervet etter dette er felles. Med mindre man har avtale som spesifiserer annet. Arv eller gave som den enkelte mottar holdes utenfor delingen.

Er man ektefeller, er man også en del av arverekken til hverandre. Hvor mye de har rett til å arve, kommer an på om det er nære slektninger med i bildet. Det vil si barn, foreldre eller foreldrenes etterkommere. 

Arv til ektefelle kan begrenses i et testamente de har fått kjennskap til før arvelaters død, men kan ikke tas fra dem utover såkalt pliktdelsarv.

Ved samlivsbrudd-oppgjør for ektefeller må man også kunne dokumentere at noe er ditt eget, og det kan være vanskelig når man har hatt felles økonomi. Eksempelvis kan man ha hatt ansvar for ulike utgiftsposter, en har kanskje betalt ned gjeld mens den andre har betalt for matvarer.

Når man skal fordele bolig ved skilsmisse, er det altså avhengig av hva dere klarer å bli enig om. Det er gjerne slik at den ene ønsker å kjøpe ut ektefelle av bolig, dersom en har råd til å sitte med hele lånet alene.

Problemet er når man ikke blir enig om hvem som skal ta over. Som nevnt i avsnittet rett over, så må det foreligge såkalt sterke grunner eller særlige grunner for at en av partene kan kreve å bli boende. Som nevnt har det ofte med barnets beste å gjøre.

Hvis ingen av dere har rett til å overta boligen, kan hver av partene kreve boligen solgt. Er det uenighet om boligens verdi når en skal kjøpe ut den andre, er det viktig å innhente en form for verdivurdering. Gjerne flere, om uenigheten vedvarer.

Fordeling av bolig ved samlivsbrudd – ulik egenkapital

Når man kjøper bolig sammen, stiller man ofte med ulik egenkapital. Da eier i utgangspunktet den som har gått inn med mest penger mest av boligen.

Det er riktignok i skjøtet at det bestemmes hvor mye av boligen hver enkelt eier, og ikke når man tar opp banklån. Selv om man har ulik mengde egenkapital, kan man likevel avtale at partene eier like stor andel av felles bolig og at den deles likt ved samlivsbrudd. 

Det kan være lurt å dele inn eierandel etter egenkapital i skjøtet, i stedet for halvparten hver.

Samme gjelder om en av dere skal betale mer på boliglånet enn den andre. For eksempel om man har bedre lønn. Gitt at dere deler på andre utgifter i husholdningen, for forbruksvarer er naturligvis ikke varige verdier.

Bankene har lang erfaring med boliglån for par, og det å snakke med en rådgiver om fordeling av boligen er lurt. 

Om den ene får arv eller bedre betalt jobb, som gir muligheter for å betale ned mer på lånet, kan eierandelene justeres. Det er anbefalt med en samlivsavtale, i samråd med advokat, før dere inngår et samboerskap også, da dette kan dempe konflikt ved samlivsbrudd.

Arv og gaver holdes utenfor delingen

Det er ikke utenkelig at et par bor sammen i en bolig som en av partene har arvet. I utgangspunktet skal arv og gaver holdes utenfor delingen ved skilsmisse, men det er ikke alltid så enkelt.

For hvis den ektefellen eller samboeren som ikke har eierandel i boligen plutselig skal ut på boligmarkedet alene, kan vedkommende stå helt på bar bakke. Da må man ta en vurdering på hvor mye hver enkelt har bidratt med til husholdningen.

Har man vært hjemmeværende og sørget for at den andre kan jobbe mer, kan det tas med i vurderingen. Samme hvis den som ikke har eierandel har bidratt økonomisk til for eksempel vedlikehold og oppussing av boligen, eller generelt til husholdningen.

Eventuell verdistigning boligen har hatt, kan også bli tatt med i vurderingen. Selv om dette kan spores tilbake til arven, og altså ikke noe man har opparbeidet sammen i ekteskapet. 

Nøyaktig hvor stor andel av boligen som kan skjevdeles, altså holdes utenfor deling, bestemmes dermed av flere faktorer.

Samlivsbrudd – kjøpe ut bolig eller kjøpe ny bolig

Enten man ender opp med å selge felles bolig, eller om man får overta den andre partens eierdel, er det en ny lånesituasjon og en ny situasjon for gjeld.

Skal du kjøpe ny bolig alene, må du også få et lån som passer til din økonomiske situasjon alene. Men dersom du ønsker å beholde felles bolig etter samlivsbrudd, så må du stå ansvarlig for hele lånet alene. Den andre ektefellen eller samboeren må også kjøpes ut.

Det er verdt å være oppmerksom på at man må skatte av gevinst ved salg av primærbolig dersom man ikke har bodd der 12 måneder sammenhengende. Dette gjelder også når den ene parten kjøper ut den andre.

Etter å ha fått fersk verdivurdering, må dere bli enig om hvor mye av verdistigningen som skal tilfalle hvem. Ettersom dette er verdi som legges på egenkapitalen som dere har i boligen, og bestemmer hvor stort lån du kan få, og hvilke vilkår du får.

Våre rådgivere kan forhandle boliglån på vegne av deg med banken, og finne den beste låneløsningen for din situasjon. Det er helt gratis for deg, og tilbud du mottar er uforpliktende. Samtidig vil du få god hjelp av våre dyktige rådgivere.

Søknadsskjema finner du rett under teksten her. Vi kan også hjelpe deg med andre lån, slik som hyttelån og billån.
 

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.